Inovace odborné praxe MVŠO

www.mvso-praxe.cz homepage
Datum realizace: 
09/2009
Hlavním cílem projektu je inovace systému odborné praxe na MVŠO. Tato inovace je odrazem politiky školy (dlouhodobé vize školy), ve které je deklarována a garantována vysoká úroveň odborných znalostí našich studentů, budoucích ekonomů a manažerů, ale navíc je zdůrazňována potřeba zkušeností z reálného prostředí. Možnosti, jak dosáhnout plné kvalifikace jak teoretické, tak i praktické, podporujeme právě díky získanému projektu z Evropského sociálního fondu. Naši pozornost směřujeme ke zkvalitňování stávající spolupráce s partnery z firemního prostředí i státního sektoru, ale hlavně k navazování nových partnerských vztahů za účelem realizace skutečně odborné praxe studentů. Partner projektu, Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, je garantem celého procesu získávání nových potencionálních zaměstnavatelů v regionu. Spolupráci podpoříme novými metodickými příručkami určenými pro firmy, které přispějí ke snadnější orientaci v požadavcích na průběh odborné praxe studenta. V rámci propedeutických týdnů budou v jednotlivých ročnících prezentovány inovované tématické okruhy s podporou výukových a studijních materiálů. Pilotní ověření inovovaného systému proběhne v letním semestru akademického roku 2010/2011 pro první ročník a v zimním semestru akademického roku 2011/2012 pro druhý a třetí ročník. V rámci projektu bude rovněž založen „Klub absolventů“ a jako čtvrtletník začne vycházet informační „Bulletin MVŠO“. V listopadu 2011 bude v rámci projektu uspořádána konference tématicky zaměřená na oblast odborných praxí vzdělávacích institucí.